Obvestila

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru zbira prijave za največ 12 tutorjev študentov za študijsko leto 2018/2019.


1. Namen
Sistem tutorjev študentov (v nadaljevanju: tutorji) Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru prispeva k večji kvaliteti študijskega procesa in izboljšuje izobraževalno kulturo na fakulteti sami.
2. Cilji
Fakulteta za strojništvo želi s tutorstvom:
– olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje,
– usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se pojavljajo v času študija,
– graditi na odnosu med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na humanizmu, partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev, – z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost študija,
– nuditi pomoč študentom s posebnimi potrebami v študijskem procesu,
– spodbujati študente k udeleževanju na obštudijskih dejavnostih, z namenom pridobivanja »softskills«,
– povečati zainteresiranost študentov za študij,
– krepiti pripadnost fakulteti.
3. Naloge
Tutorji opravljajo svoje delo z namenom uresničevanja zgoraj navedenih ciljev. Njihova primarna naloga je, da študente usmerjajo in jim s študijskimi ter ob študijskimi napotki omogočajo lažje vključevanje v akademsko okolje. Tutor študent dodeljeni skupini študentov svetuje pri problemih in reševanju težav, vezanih na študij. Njegova naloga je, da vsak teden izvaja tutorsko uro, kjer ga lahko študenti osebno kontaktirajo. S svojimi predlogi in pobudami sodeluje na obveznih rednih sestankih in pomaga pri pripravi uvajalnega izobraževanja za nove
tutorje. Prav tako tutor študent sodeluje in vodi različne projekte, ki se izvajajo v okviru tutorskega sistema na FS.
4. Komisija za zbiranje prijav
Komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska vprašanja na Fakulteti za strojništvo UM, koordinator tutorjev študentov in še en član Študentskega sveta Fakultete za strojništvo, zbira prijave in po potrebi opravi razgovore s prijavljenimi. Na podlagi prijav in morebitno opravljenih razgovorih, komisija izmed vseh prijavljenih izbere največ 12 študentov, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 opravljali delo tutorja študenta. Pri svojem delu je komisija avtonomna. Odločitve komisije v postopku izbire prijav so dokončne.

Merila za izbor
Prijavijo se lahko študentje, ki bodo v študijskem letu 2018/19 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa oz. študentje, 2. stopnje, ki so diplomirali na Fakulteti za strojništvo. Študentje morajo imeti povprečno oceno vsaj 8,0 in morajo redno opravljati svoje študijske obveznosti. Študentje, ki želijo kandidirati za tutorja, morajo izpolniti poseben obrazec, ki je priloga in sestavina tega razpisa.
Izbor vloženih prijav se opravi na osnovi sledečih meril:
• letnik študija,
• študijska usmeritev,
• uspešnost dela v preteklosti (velja samo za študente, ki so že bili tutorji),
• priporočila tutorja, ki je delal s kandidatom,
• obštudijske dejavnosti,
• komunikativnost,
• drugi podatki iz obrazca za prijavo.
Komisija po potrebi opravi ustni razgovor s posameznimi kandidati in pridobi mnenja o primernosti kandidata.
5. Rok za prijavo
Prijava mora biti podpisana in skenirana ter poslana z uradnega šolskega elektronskega naslova (ime.priimek@student.um.si). Prijave poslane z drugih elektronskih naslov ne bodo upoštevane. Rok za oddajo prijave je sreda 5. 9. 2018 do 12:00. Prijavo je potrebno poslati na elektronski naslov: andrej.oprckal@student.um.si. Prijavnice poslane po roku ne bodo upoštevane.
6. Rok za izbiro kandidatov
Komisija se sestane najkasneje do 7. 9. 2018 do 20:00 in pregleda prispele prijave. Na osnovi prispelih prijav se komisija odloči, s katerimi kandidati se opravi morebiten ustni razgovor. Po opravljenem izbirnem postopku komisija najkasneje do 11. 9. 2018 izbere največ 12 tutorjev študentov za študijsko leto 2018/2019. Komisija seznam izbranih tutorjev študentov posreduje v vednost Študentskemu svetu Fakultete za strojništvo.
7. Imenovanje tutorjev študentov
Komisija posreduje svoje predloge dekanu fakultete. Ta na podlagi predloga komisije za dobo enega (1) leta z možnostjo podaljšanja imenuje tutorje študente.
Tutorjem študentom imenovanje preneha na lastno željo ali z razrešitvijo.
8. Koordinator tutorjev študentov na Fakulteti za strojništvo
Tutorji študenti imajo svojega koordinatorja in njegovega pomočnika. Koordinatorja tutorjev na predlog Študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in po predhodnem soglasju kandidata imenuje dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.
Koordinator tutorjev skupaj s pomočnikom skrbi za izvrševanje ciljev in nalog določenih v Pravilniku tutorskega sistema FS.
Tutorji študenti skupaj s koordinatorjem tutorjev na Fakulteti za strojništvo pred začetkom novega študijskega leta pripravijo izobraževalno delavnico za novo izbrane tutorje, ki je zanje obvezna.

 

Dokumentacija:

Prijavnica za tutorje študente 2018-2019

Razpis za tutorje študente 2018-2019

 

24. 8. 2017

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FS

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru zbira prijave za […]
9. 5. 2017

Strojniški piknik 2017

STROJNIŠKI PIKNIK 2017 Kdaj: 23. maja  6. junija ob 16. uri  Kje: ŠRC Fontana Že tradicionalni piknik je namenjen sproščenemu druženju študentov in zaposlenih Fakultete za strojništvo.  Obilo bo dobre […]
27. 3. 2017

Poizpitne urice FS in FKKT

Dragi študentje, Sedenje za knjigami je končno za nami. Zaključek izpitnega obdobja se mora proslaviti, kot se spodobi. Preden se začne novi val študijskih obveznosti, vas […]
8. 10. 2016

Nadomestne volitve v Študentski svet UM