Razpis za tutorja študenta na Fakulteti za strojništvo za leto 2016/2017

RAZPIS ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru zbira prijave za največ 11 tutorjev študentov za študijsko leto 2016/2017.

 1. Namen

Sistem tutorjev študentov (v nadaljevanju: tutorji) Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru prispeva k večji kvaliteti študijskega procesa in izboljšuje izobraževalno kulturo na fakulteti sami.

 1. Cilji

Fakulteta za strojništvo želi s tutorstvom:

– olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje,

– usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se pojavljajo v času študija,

– graditi na odnosu med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na humanizmu, partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
– z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost študija,

– nuditi pomoč  študentom s posebnimi potrebami v študijskem procesu,

– spodbujati študente k udeleževanju na obštudijskih dejavnostih, z namenom pridobivanja »softskills«,

– povečati zainteresiranost študentov za študij,

– krepiti pripadnost fakulteti.

 1. Naloge

Tutorji opravljajo svoje delo z namenom uresničevanja zgoraj navedenih ciljev. Njihova primarna naloga je, da študente usmerjajo in jim s študijskimi ter ob študijskimi napotki omogočajo lažje vključevanje v akademsko okolje. Tutor študent dodeljeni skupini študentov svetuje pri problemih in reševanju težav, vezanih na študij. Njegova naloga je, da vsak teden izvaja tutorsko uro, kjer ga lahko študenti osebno kontaktirajo. S svojimi predlogi in pobudami sodeluje na sestankih in pomaga pri pripravi uvajalnega izobraževanja za nove tutorje.

 1. Komisija za zbiranje prijav

Komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska vprašanja na Fakulteti za strojništvo, koordinator tutorjev študentov in še en član Študentskega sveta Fakultete za strojništvo, zbira prijave in po potrebi opravi razgovore s prijavljenimi. Na podlagi prijav in morebitno opravljenih razgovorih, komisija izmed vseh prijavljenih izbere največ 11 študentov, ki bodo v študijskem letu 2016/17 opravljali delo tutorja študenta. Pri svojem delu je komisija avtonomna. Odločitve komisije v postopku izbire prijav so dokončne.

Merila za izbor

Prijavijo se lahko študentje, ki bodo v študijskem letu 2016/17 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa oz. študentje, 2. stopnje, ki so diplomirali na Fakulteti za strojništvo. Študentje morajo imeti povprečno oceno vsaj 8,0 in morajo redno opravljati svoje študijske obveznosti. Študentje, ki želijo kandidirati za tutorja, morajo izpolniti poseben obrazec, ki je priloga in sestavina tega razpisa.

Izbor vloženih prijav se opravi na osnovi sledečih meril:

 • letnik študija,
 • študijska usmeritev,
 • uspešnost dela v preteklosti (velja samo za študente, ki so že bili tutorji),
 • priporočila tutorja, ki je delal s kandidatom,
 • obštudijske dejavnosti,
 • komunikativnost,
 • drugi podatki iz obrazca za prijavo.

Komisija po potrebi opravi ustni razgovor s posameznimi kandidati in pridobi mnenja o primernosti kandidata.

 1. Rok za prijavo

Prijava mora biti poslana z uradnega šolskega elektronskega naslova (ime.priimek@student.um.si).  Prijave poslane z drugih elektronskih naslov ne bodo upoštevane. Rok za oddajo prijave je 20. 9. 2016 do 12:00. Prijava se pošlje na elektronski naslov: andrej.oprckal@student.um.si. Prijavnice poslane po roku ne bodo upoštevane.

 1. Rok za izbiro kandidatov

Komisija se sestane najkasneje do 22. 9. 2016 do 20:00 in pregleda prispele prijave. Na osnovi prispelih prijav se komisija odloči, s katerimi kandidati se opravi morebiten ustni razgovor. Po opravljenem izbirnem postopku komisija najkasneje do 23. 9. 2016 izbere največ 11 tutorjev študentov za študijsko leto 2016/17. Komisija seznam izbranih tutorjev študentov posreduje v vednost Študentskemu svetu Fakultete za strojništvo.

 1. Imenovanje tutorjev študentov

Komisija posreduje svoje predloge dekanu fakultete. Ta na podlagi predloga komisije za dobo enega (1) leta z možnostjo podaljšanja imenuje tutorje študente.

Tutorjem študentom imenovanje preneha na lastno željo ali z razrešitvijo.

 1. Koordinator tutorjev študentov na Fakulteti za strojništvo

Tutorji študenti imajo svojega koordinatorja in njegovega pomočnika. Koordinatorja tutorjev na predlog Študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in po predhodnem soglasju kandidata imenuje dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Koordinator tutorjev skupaj s pomočnikom skrbi za izvrševanje ciljev in nalog določenih v Pravilniku tutorskega sistema FS.

Tutorji študenti skupaj s koordinatorjem tutorjev na Fakulteti za strojništvo pred začetkom novega študijskega leta pripravijo izobraževalno delavnico za novo izbrane tutorje, ki je zanje obvezna.

 

 

Razpisna dokumetacija:
Prijavnica za tutorja studenta na Fakulteti za strojnistvo Univerze v Mariboru

Razpis za tutorje studente 2016-2017